EE

Õigusteave

Te logisite just Tooway™.ee veebilehele, mida avaldab EUTELSAT SA.
Ettevõtte nimetus: Eutelsat S.A.
Aktsiaselts kapitaliga: 658 555 372,80 eurot
Registreeritud Pariisi äriregistris: 422 551 176 Paris
Peakorter: 70 rue Balard, 75015 Paris, France
Kirjastuse direktor: Vanessa O’Connor, korporatiivsuhete tegevdirektor
Kontaktandmed: +33 1 53 98 47 47
Veebimajutus: IDWEB – ZAC port sec nord, 18000 Bourges – Tel : +33 2 48 02 06 36

Kirjastaja kohustub kinni pidama kõikidest seadustest, mis puudutavad veebilehe loomist ja toimimist.

EUTELSAT S.A. juhib selle lehe kasutajate tähelepanu järgmistele punktidele:

1 – Ligipääs lehele

Selle lehe kasutajad omavad sellele lehele ligipääsuks ja selle kasutamiseks vajalikke teadmisi ning oskusi.
Me tuletame meelde, et ühenduse loomine või selle kuritegelikul otstarbel hoidmine arvutisüsteemis, eesmärgiga tõkestada või häirida sellise süsteemi toimimist, sisestada või muuta kuritegelikult arvutisüsteemi andmeid, on kriminaalkorras karistatav kuritegu.
Ligipääs Tooway™.ee veebilehele on tasuta. Telekommunikatsioonivõrgule ligipääsu ja kasutamisega seotud kulud kannab klient, vastavalt reeglitele, mis on sätestatud tema teenusepakkujate ja telekommunikatsiooni operaatorite poolt.
Kasutajale ligipääsu võimaldamiseks veebilehele on vajalik ja vältimatuks ning määravaks eeltingimuseks tingimusteta nõustumine kasutaja poolt üldiste tingimustega, mis reguleerivad andmetele ligipääsu ja veebilehe kasutamist.

2-  Intellektuaalne omand

Eutelsat S.A omab või hoiab kõiki õigusi, kõikidele elementidele, mida sellel veebilehel on kasutatud, sealhulgas andmetele, joonistele, fotodele, helidele. Käesoleva veebilehe sisu mistahes viisil kopeerimine, taasesitamine, levitamine või edastamine ilma Eutelsat S.A eelneva loata on keelatud ja on Intellektuaalomandikaitse seaduse paragrahvi L.335 – 2 ja järgneva alusel karistatav.
Sama kehtib lehel olevate andmebaaside kohta, kui neid on, kuna neile laieneb andmebaaside õiguslikule kaitsele sätestatu.
Veebilehel Tooway™.ee kuvatavad kaubamärgid on kirjastajale ja tema partneritele, kelle logod ilmuvad veebilehel, kuuluvad registreeritud kaubamärgid. Nende kaubamärkide või logode mistahes viisil osaline või terviklik taasesitamine Intellektuaalomandikaitse seaduse paragrahvi 713 – 2 mõistes, veebilehe elemente kasutades, selleks kirjastajalt eelnevat luba omamata on keelatud.
Tooway™.ee veebilehest mistahes väljavõtte tegemine ja / või taaskasutamine mitte materiaalsest lehe sisust on keelatud. Selline tegevus, isegi, kui seda tehakse automaatselt (robotid, botid jne) rikuvad andmebaaside looja õigusi. Selline rünnak tõestatakse mistahes viisil, sealhulgas väljavõtte tegemise ja taaskasutamise keeldu rikkunud isiku IP aadressi välja nõudes.

3 – Vastutus

Eutelsat S.A. jätab endale õiguse selle veebilehe sisu igal ajal muuta, ilma sellest ette teatamata. Lisaks sellele loobub Eutelsat S.A vastutusest mistahes viivituste või nende lehtede sisu vigade või puuduste eest, olgu siis katkestuse korral või teenuse kättesaamatuse korral. EUTELSAT S.A. ei saa võtta vastutust mitte ühegi otsuse eest, mis on langetatud lehel sisalduva teabe põhjal ega selle kasutamise eest kolmandate isikute poolt. Igaühel, kes soovib kasutada ühte või enamat teenust ja/või ühte või enamat lehel tutvustatud toodet, tuleb võtta Eutelsat S.A.-ga ühendust hindade ja sellele (nendele) tootele (toodetele) ja/või teenusele (teenustele) rakenduvate hindade ja lepingutingimuste kohta teabe saamiseks.
Kogu sellel veebilehel sisalduv teave on toodud põhimõttel ‘on nagu on’. Eutelsat S.A. ei anna mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, ning ei vastuta selle teabe kasutamise eest.
Ligipääs leheküljel tutvustatud toodetele ja teenustele võib olla teatud isikutele ja teatud riikides keelatud. Eutelsat S.A. ei võimalda ühtki toodet ja/või teenust isikutele, kui see on tema päritoluriigi või mõne teise asjasse puutuva riigi seadustega keelatud. Sellele vaatamata on kõikidel huvitatutel kasulik kontrollida, kas nende seadused ja fiskaalne staatus võimaldab neil lehel tutvustatud tooteid ja/või teenuseid tellida.

4- Tehnilised kahjud
Eutelsat S.A. ei saa võtta vastutust mõjutegurite eest, mis ei allu tema kontrollile ja kahjustuste eest, mis võivad tekkida kasutaja tehnilisele keskkonnale, sealhulgas arvutile, tarkvarale, võrguseadmetele ja muudele seadmetele, mida kasutatakse teenuse ja/või teabega ühenduse loomiseks. 

5- Hüperteksti lingid

Tooway™.ee sisaldab hüperlinke, mis loovad ühenduse veebilehtedega, mis ei allu Eutelsat S.A. kontrollile. Seetõttu ei saa ta olla vastutav nende lehtede sisu eest, millega kasutajal on võimalik ühenduda.
Tooway™.ee veebilehele linkide loomiseks on nõutav kirjastaja eelnev luba.

6 – Küpsised
Kasutaja on teadlik, et veebilehe külastuse ajal võidakse tema arvuti ajutisse vahemällu või kõvakettale salvestada küpsiseid. Küpsis on element, mis ei tuvasta kasutajat, kuid mida kasutatakse veebilehel liikumise andmete registreerimiseks. Kasutaja teadvustab endale, et teda on sellest tegevusest teavitatud ja volitab Eutelsat S.A.-d seda tegema. Kasutajad võivad küpsise deaktiveerida, kasutades selleks nende veebilehitsejas näidatud sätteid. Veebilehitseja sätted teavitavad teid küpsiste olemasolust ja nendest keeldumisest viisil, mida on kirjeldatud aadressil: « http://www.cnil.fr/index.php?id=160 ». Kasutajal on õigus ligi pääseda kõikidele küpsiste abil kogutud isiklikele andmetele, neid kustutada ja muuta viisil, mida on ülalpool kirjeldatud.

7 – Isiklikud andmed
Kõik andmed, mis sisestatakse vormidesse, salvestatakse Eutelsat S.A., kui töötleja poolt.
Kogutud andmed on arvutitöötluse subjektiks ja need on mõeldud äriliseks otstarbeks.
Andmete saaja on Eutelsat S.A. – Tooway™ marketingiosakond.
Kogutud andmeid võidakse edastada EUTELSAT grupi ettevõtetele ja Eutelsat S.A. äripartneritele.
Vastavalt “Andmekaitseseadusele” 6. jaanuarist 1978, mida on täiendatud aktiga 6. augustist 2004, on teil õigus pääseda ligi ja korrigeerida teid puudutavaid andmeid, milleks tuleb teil pöörduda Eutelsat S.A. Tooway™ marketingi osakonna poole, aadressil 70 rue Balard, 75015 Paris, France.
Andmed, mida töödeldakse sellel lehel kasutatud rakenduste poolt, on deklareeritud riiklikus Andmekaitsekomisjonis (CNIL http://www.cnil.fr/), registreerimisnumbri 2013012501 all.
Tooway™.ee lehe kasutajatelt nõutakse arvuteid, faile ja vabadusi, puudutavate seadusesätete järgimist, rikkumine on karistuse subjektiks.
Neil tuleb hoiduda, juhul, kui nad pääsevad juurde isiklikele andmetele nende mistahes viisil kogumisest või väärkasutamisest ja üldisemalt mistahes tegevustest, mis võivad rikkuda teiste eraelu puutumatust või kahjustada nende mainet.

8 – Terviklikkus

Kasutajat on teavitatud, et ta Peab tutvuma käesolevate Nõuete ja tingimustega, et olla informeeritud võimalikest muudatustest, mida EUTELSAT S.A. võib neis teha.

Versioon kuupäevaga 28. jaanuar 2013

Eutelsatlahendus

TOOWAY ülikiire internet